ฝึกสมาธิลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก

สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนย่อมหวังที่จะให้ลูกน้อยเป็นเด็กเก่งทั้งด้านความฉลาดทางสติปัญญาและความมีไหวพริบปฏิภาณ ซึ่งความเฉลียวฉลาดนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากคุณพ่อคุณแม่ในหลายด้าน ทั้งการสั่งสอน อบรม เสริมสร้างวินัย และการฝึกสมาธิ ดังนั้นการฝึกสมาธิให้กับลูกน้อยตั้งแต่ยังเด็กอยู่ก็ถือเป็นการปูพื้นฐานสติปัญญาให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

สมาธิสำหรับเด็กเป็นอย่างไร
สมาธิสำหรับเด็ก ไม่ได้หมายความว่าให้คุณพ่อคุณแม่จับเจ้าหนูมานั่งนิ่งๆ ไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหน แต่สมาธิสำหรับเด็ก คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะเวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป

สมาธิสำหรับเด็ก ไม่ได้หมายความว่าให้คุณพ่อคุณแม่จับเจ้าหนูมานั่งนิ่งๆ ไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหน แต่สมาธิสำหรับเด็ก คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะเวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป แต่ในวัยเด็ก การจะจับให้เด็กมาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขายังดูใหม่และมีความน่าสนใจอยู่เต็มไปหมด เด็กจึงสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน จึงทำให้ธรรมชาติของเด็กๆ จะถูกเข้าใจว่าไม่ชอบอยู่นิ่ง ขี้เบื่อ วอกแวก และสนใจกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มปูพื้นฐานด้านสมาธิ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาสู่ทักษะด้านอื่นๆ ต่อไป


ฝึกสมาธิให้เด็กอย่างไร
ควรฝึกให้เด็กเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองบ้าง อาจเริ่มจากให้เด็กฝึกแก้ไขปัญหาด้วยดัวเองก่อน เช่น ให้เด็กหยิบของ หรือแกะขนมด้วยตัวเอง แล้วจึงเพิ่มกิจกรรมส่วนตัวง่ายๆ เข้าไปด้วย เช่น กินอาหารเอง อาบน้ำเอง จากนั้นค่อยๆ เพิ่มระดับความยากของกิจกรรมขึ้นไป วิธีนี้นอกจากจะช่วยฝึกสมาธิให้ลูกทำภารกิจให้สำเร็จเป็นอย่างๆ แล้ว ยังช่วยให้เขารู้จักหน้าที่ของตนเอง และยังช่วยส่งเสริมการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อีกด้วย

นิทานก่อนนนอน
สมาธิสำหรับเด็ก ไม่ได้หมายความว่าให้คุณพ่อคุณแม่จับเจ้าหนูมานั่งนิ่งๆ ไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหน แต่สมาธิสำหรับเด็ก คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะเวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป แต่ในวัยเด็ก การจะจับให้เด็กมาสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขายังดูใหม่และมีความน่าสนใจอยู่เต็มไปหมด เด็กจึงสนใจอยู่กับสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน จึงทำให้ธรรมชาติของเด็กๆ จะถูกเข้าใจว่าไม่ชอบอยู่นิ่ง ขี้เบื่อ วอกแวก และสนใจกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มปูพื้นฐานด้านสมาธิ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาสู่ทักษะด้านอื่นๆ ต่อไป

ของเล่นที่หลากหลาย
ของเล่นสำหรับเด็กช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่การจะให้เด็กเล่นของเล่นชิ้นเดิมๆ ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่าย หรือจะให้ทุ่มทุนซื้อของเล่นที่มากมายมาให้เด็กได้เล่นก็ดูจะเป็นการสิ้นเปลืองเกินไป ดังนั้นในครั้งต่อไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกของเล่นที่สามารถเล่นได้หลากหลาย อย่างชุดสวนสัตว์ หรือตัวต่อ ที่สามารถต่อเล่นเป็นเรื่องราวกับของเล่นชนิดอื่นๆ ได้ หลังจากเล่นเสร็จอย่าลืมให้เด็กช่วยเก็บของเล่นเพื่อฝึกระเบียนวินัยได้อีกด้วย

เสริมกิจกรรม
คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย เช่น ว่ายน้ำ เรียนดนตรี หรือกิจกรรมทางศิลปะต่างๆ ให้หลากหลาย เพราะการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกน้อยได้รู้จักทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จะเป็นการปลูกฝังความสนใจและสมาธิได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนอย่างถูกต้อง
ในบางกิจกรรมหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกน้อยชอบหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ คุณพ่อคุณแม่ควรให้การชี้นำและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อที่ลูกน้อยจะได้มีความชำนาญ ซึ่งอาจถึงขั้นนำไปประกอบอาชีพได้เลย

อยู่กับธรรมชาติ
ลักษณะพิเศษของธรรมชาติ คือ ความสงบนิ่ง การให้เด็กได้คุ้นเคยกับธรรมชาติ จะช่วยให้เขาสงบนิ่งมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากการพาเด็กไปเดินสวนสาธารณะแล้วให้เขาสังเกตสิ่งต่างๆ หรือพาเด็กไปเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูก และให้เขาดูแลต้นไม้ของเขาเองจนโต

ฝึกสมาธิแล้วเด็กได้อะไร
  • เด็กจะเป็นคนจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนเมื่อเด็กถึงวัยเข้าโรงเรียน
  • เด็กจะเป็นคนใจเย็น ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ไม่วู่วาม ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิน
  • วิธีทดสอบง่ายๆ ให้ลองทาผลิตภัณฑ์บางส่วนลงบนข้อพับแขนหรือด้านหลังใบหู เพราะผิวหนังส่วนนี้มีความบอบบางเทียบเคียงกับผิวของลูกน้อย หากไม่เกิดอาการแสบร้อน หรือเป็นรอยแดง ก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความอ่อนโยนในเบื้องต้น
  • เด็กจะเป็นคนที่มีวินัย มุ่งมั่นทำอะไรให้เสร็จเป็นอย่างๆ ไม่ทำอะไรซ้ำซ้อนจนไม่สำเร็จสักอย่าง
การฝึกสมาธิในเด็กให้เกิดผลอย่างดีที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ ด้วยการนั่งอยู่เป็นเพื่อนใกล้ๆ เด็กจะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว อุ่นใจ ไม่ต้องเสียสมาธิและผละออกจากกิจกรรมที่ทำอยู่ ทำให้เด็กเกิดสมาธิ สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ได้เป็นเวลานานๆ